Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö
8. Kumppanuus
Opettajille

Mitä on kehitys?

Tavallisesti kehitys määritellään ihmisten mahdollisuutena elää täysipainoista elämää, mutta myös mahdollisuutena tehdä omassa elämässään valintoja. Perustarpeisiin kuuluvat koti, riittävä ruoka, koulu lapsille, hoitolaitos sairaille ja työ jolla ansaita elantonsa. Näiden konkreettisten asioiden lisäksi ei kehitykselle kuitenkaan ole olemassa sellaista objektiivista määritelmää, joka sopisi kaikille ihmisille ja kaikille maille. Joidenkin mielestä talouden kasvu on edistyksen paras mittari, toiset painottavat rahan olevan vain väline elämän tärkeiden asioiden, kuten koulutuksen ja terveyden saavuttamiseen.

On olemassa tiettyjä universaaleja arvoja, joita useimmat ihmiset kannattavat riippumatta missä asuvat ja kuinka varakkaita ovat. YK:n kehitysohjelma UNDP käyttää käsitettä "inhimillinen kehitys" (human development), jonka kautta se tarkastelee erityisesti terveyttä, koulutusta ja tulotasoa. Näitä asioita mitataan erilaisilla indikaattoreilla maailman maissa ja luvuista muodostetaan indeksi, jonka avulla maat laitetaan järjestykseen. Vastauksia etsitään sellaisiin kysymyksiin, kuten kuinka pitkään ihminen kussakin maassa voi odottaa elävänsä, kuinka moni lapsi kuolee ennen viisivuotispäiväänsä, kuinka moni lapsi pääsee aloittamaan koulutien ja kuinka pitkälle hän voi sitä jatkaa.

Kaikkea ei voi mitata

Tilastoiksi taipuvien seikkojen lisäksi on paljon sellaista, jota on vaikeampi arvottaa, mutta joka myös on tärkeää hyvän elämän kannalta. Esimerkeiksi sopivat vaikkapa sellaiset arvot kuin demokratia, vapaus ja ihmisoikeudet.

Kehitystä mitattaessa huomataan nopeasti, kuinka kaikki tekijät vaikuttavat toinen toisiinsa. Maat, joissa on korkea odotettavissa oleva elinikä, ovat samalla myös korkean tulotason maita, joissa ihmiset osaavat lukea ja kirjoittaa ja äidit ja lapset ovat terveitä. Yhtä helppoa ei ole vastata siihen, kuinka hankalasti mitattavat asiat kuten vapaus tai demokratia vaikuttavat inhimilliseen kehitykseen.

Tutkimuksista on käynyt ilmi, että mitä enemmän vaikutusvaltaa ihmisillä on poliittiseen päätöksentekoon, sitä tasa-arvoisemmin resursseja jaetaan. Tästä voisi päätellä, että demokratia on useimmiten hyväksi inhimilliselle kehitykselle. Ensin täytyisi kuitenkin löytää yhteinen määritelmä vapaudelle ja demokratialle, mikä ei ole helppoa. Sen jälkeen täytyisi vielä ratkaista, onko demokratia inhimillisen kehityksen syy vai seuraus.

Ei sinänsä ole vaikeaa löytää todisteita siitä, että demokratia ja vapaus ovat edistäneet ihmisten hyvinvointia ja inhimillistä kehitystä. Yksiselitteisten tilastollisten yhteyksien löytäminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. Esimerkkejä sekä edistyksestä että takapakista inhimillisessä kehityksessä löytyy niin demokratioista kun diktatuureistakin.

Ihmisoikeudet, demokratia sekä kulttuurinen ja yksilöllinen vapaus ovat ja tulevat pysymään tärkeinä päämäärinä itsessään. Ne ovat tarpeen, jotta ihmisen oikeus elää haluamallaan tavalla voisi toteutua.

Teksti käännetty UNDP:n Pohjoismaiden toimiston tuottamasta, Staffan Landinin toimittamasta julkaisusta "Blir världen bättre?"

 

YK:n vuosituhattavoitteet
Mitä on kehitys
TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto