Opiskelumenetelmiä

Vanhat psykologian reaalikoekysymykset ovat hyviä kertaustehtäviä. Ainereaaliuudistuksen myötä kysymysten luonne muuttuu entistä enemmän soveltavaan ja laaja-alaiseen suuntaan. Silti vanhoista kysymyksistä on edelleen hyötyä kertaajalle. Joissakin kirjoissa on julkaistu aitoja yo-koevastauksia ja selitetty pisteytysten perusteita (esimerkiksi Psykologian abi opas, WSOY ja Realis, WSOY). Niihin kannattaa tutustua ajatuksella. Pahimpia ongelmia psykologian reaalivastauksissa ovat seuraavat asiat:

 • Vastaus ei kohdistu kysyttyyn tai vastausta ei ole rajattu ainoastaan kysyttyyn (vastauksessa kerrotaan kaikki, mitä vastaaja aihepiiristä tietää).
 • Vastauksessa ei vastata kaikkiin kysyttyihin kysymyksiin (esim. jos pyydetään vertailemaan, vastauksessa esitellään vertailtavat ilmiöt, mutta vertailu jää tekemättä).
 • Käytettyjä käsitteitä ei määritellä (esim. psykologiassa kiintymyssuhde ei ole mikä tahansa kahden ihmisen välinen kiintymys).
 • Perusteorioiden ja tunnetuimpien tutkijoiden tuntemus puuttuu.
 • Vastaus jää suppeaksi, ympäripyöreäksi ja ylimalkaiseksi, asiatietoja on vähän.
 • Asioita esitetään ilman pohdintaa vain yhdestä näkökulmasta.
 • Esitettyjä väitteitä ei perustella.
 • Vastauksessa esitetään ulkoa (jopa sanasta sanaan) kirjan tietoja ilman omakohtaista otetta ja ilman merkkiä siitä, että asia on tullut myös ymmärretyksi.
 • Eri kurssien tietojen yhdistäminen puuttuu.
 • Asioita ei kytketä laajempiin kehyksiin.
 • Vastauksessa esitetään omia mielipiteitä tosiasioina.
 • Vastausta ei ole jäsennelty etukäteen, vastaus etenee epäloogisesti ja hajanaisesti pomppien (mieleenjuolahtamisen synnyttämä järjestys).
 • Vastauksessa on paljon asiavirheitä.

Miten voisit itse välttää näitä sudenkuoppia? Hyödynnä kurssikokeiden palaute ja yritä kehittää opiskelu- ja vastaustekniikkaasi kurssikokeiden avulla. Suhtaudu koetilanteisiin oppimistilanteina. Jos et ymmärrä, mihin koevastauksesi pistemäärä perustui, keskustele opettajasi kanssa. Kysy, millä tavalla sinun pitäisi jatkossa kehittää psykologian opiskeluasi ja kokeisiin valmistautumistasi.

Suunnittele, millä opiskelumenetelmillä voit ensimmäisestä kurssista lähtien valmistautua ylioppilastutkintoon. Lukio-opiskelun tavoite ei ensisijaisesti ole läpäistä ylioppilastutkinto korkeilla arvosanoilla vaan oppia ymmärtämään, kasvaa ihmisenä ja hankkia hyvä yleissivistys elämää ja jatko-opintoja varten. Ylioppilastutkinnon muotoa ja sisältöä on pyritty muuttamaan niin, että se mittaisi enemmän ymmärrystä ja kypsyyttä kuin ulkomuistia. Psykologian opiskelussa asioiden ymmärtäminen on asteittain syvenevää ja yhdistyy läheisten oppiaineitten opiskeluun.

Lue alla oleva kuvaus psykologian ainereaalista, tutki Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkosivuja ja laadi itsellesi psykologian opiskelun tavoitteet, joita voit tarkistaa matkan varrella ja joista voit keskustella opiskelukavereittesi, psykologian opettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa.

Kuvaus psykologian ainereaalikokeesta

Uudistuneessa ainereaalikokeessa tehtävät laaditaan jokaisessa aineessa valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta, mikä psykologiassa tarkoittaa viittä kurssia. Koulukohtaisten psykologian kurssien opiskelu on kuitenkin edelleen mielekästä, sillä ne auttavat syventämään valtakunnallisten kurssien tietoja. Psykologian ainereaalikokeessa vastataan kuuteen kysymykseen kymmenestä. Tarkempia tietoja ainereaalista saat esimerkiksi YTL:n verkkosivuilta. Psykologian tehtävien osalta YTL määrittelee seuraavaa:

”Psykologian kokeen tehtävät edellyttävät kokelaalta kognitiivisesti korkeatasoista psykologisen tiedon hallintaa ja ymmärrystä. Tehtävät mittaavat tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Keskeistä on ymmärryksen osoittaminen ja kyky soveltaa oppimaansa tietoa. Psykologian tehtäväsarja sisältää vaikeusasteeltaan eritasoisia tehtäviä. Korkeimpiin arvosanoihin päästäkseen kokelaan tulee vastata vaativampiin tehtäviin. Erityisesti jokeritehtävät edellyttävät eri kurssien sisältöjen yhdistelemistä. Tehtävien muoto vaihtelee esseetehtävistä aineistopohjaisiin tehtäviin, ongelmanratkaisuihin sekä tieteellisten psykologisten tutkimusten tulosten ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Psykologian kokeen oppiainerajat ylittävät tehtävät mittaavat sitä, kuinka hyvin kokelas ymmärtää psykologisen tiedon yhteyksiä sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta. Painoalueena ovat myös lukion opetussuunnitelman oppiainerajat ylittävät aihekokonaisuudet. Oppiainerajat ylittävät tehtävät voivat siten edellyttää psykologisen tiedon hallinnan lisäksi esimerkiksi biologian, yhteiskuntaopin, historian, filosofian, elämänkatsomustiedon tai uskonnon perusteiden ymmärtämistä.”

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet