ELEKTRICITET - MAGNETISKA ATTRAKTIONS- OCH REPULSIONSFENOMEN Sida 5 / 5
< föregående sida

ELMOTORN ELLER OMVANDLING AV ELEKTRICITET I RÖRELSE

Flera av de maskiner och leksaker, som vi använder dagligen, drivs av en elmotor. En elmotor omvandlar elektricitet i rörelse. Den innehåller en elektromagnet, som roterar mellan en permanent magnets nord- och sydpol. Elektromagnetens magnetiska fält påverkas av den permanenta magnetens magnetiska fält. Detta gör, att elektromagneten turvis stöts bort från och dras till den permanenta magnetens fast förankrade poler. Eftersom den permanenta magneten är fast förankrad, roterar elektromagneten.


En elmotor omvandlar elektricitet i rörelse med hjälp av en permanent magnet och en elektromagnet.GENERATORN ELLER OMVANDLING AV RÖRELSE I ELEKTRICITET

Generatorn är en apparat, med vars hjälp rörelseenergi omvandlas i elektricitet.

I en elmotor åstadkoms rörelse genom att en elektromagnets och en permanent magnets magnetiska fält växelverkar med varandra. I en generator går skeendet i motsatt riktning. Funktionsprincipen kallas elektromagnetisk induktion: i en ledning uppstår elektricitet, då den rör sig i ett magnetiskt fält.

KOMPASSEN  
Anvisning: Så här undersöker jag | Fyll i rapporten 

Tillbehör:

 • en kompass
 • ett järnföremål t.ex. en spik
 • en stavmagnet

  Anvisning:

  1. För järnföremålet i närheten av kompassen. Undersök hur föremålet inverkar på kompassens funktion.
  2. Pröva samma sak med hjälp av en magnet. Hur långt borta kan magneten befinna sig och ändå påverka kompassen?
  3. Under vilka förhållanden kan man inte lita på en kompass?
  4. Placera magneten på kompassen. Åt vilket håll pekar kompassnålen? Rita en bild.

  MICHAEL FARADAY

  Michael Faraday (1791-1867), son till en engelsk smed, arbetade som bokbindare. Inspirerad av de vetenskapliga böcker, som han band in, blev han intresserad av fysik och gjorde slutligen många uppfinningar. År 1821 lade han märke till, att man med hjälp av elektricitet kan åstadkomma rotationsrörelse. Nutida elmotorers funktion grundar sig på hans uppfinning. Tio år senare visade Faraday, att elektricitet kan induceras då en magnet och en spole rör sig i förhållande till varandra. Ur denna tanke föddes nutida generatorer.

  ALSTRANDE AV ELEKTRISK STRÖM

  I olika kraftverk, såsom kol-, kärn-, vatten- och vindkraftverk omvandlar man med hjälp av stora generatorer rörelseenergi i elektrisk energi för användning i hushållen och i industrin. I kol- och i kärnkraftverken värmer bränslet vatten till ånga, vars rörelse driver en turbin. I vattenkraftverken drivs turbinerna av strömmande vatten. Turbinens uppgift är att omvandla rörelsen i rotationsrörelse för generatorn. I ett vindkraftverk överför kraftverkets propellerblad vindens rörelse till generatorn.

  ÖVERFÖRING AV ENERGI MED HJÄLP AV ELEKTRISK STRÖM

  Kraftverken befinner sig i allmänhet långt borta från tätorterna och fabrikerna, där elektriciteten behövs. Elektriciteten överförs till konsumenterna via det landsomfattande elnätet. Då strömmen går genom överföringsledningarna, blir dessa varmare och en del av energin går förlorad, alldeles som en glödlampa förutom ljus också producerar värme. Energiförlusterna är mindre, ju lägre strömstyrkan i överföringsledningarna är. Då elektriciteten överförs i form av högspänning, är strömstyrkan låg och ledningarnas uppvärmning liten.

  De spänningar, som alstras i kraftverkens generatorer, transformeras först till en högspänning och överförs längs högspänningsledningarna till konsumenterna. Där transformeras de till en lägre spänning och sedan vidare till spänningen 230 V i fördelningsnätet för lågspänning, så att vi kan använda den. I bosättningsområdena går ledningarna för lågspänning numera allt oftare under jord.

   Skriv ut
  < föregående sida