Passiivin preesens

Aiheseen liittyvät lukutekstit:

Kun verbi on passiivissa, emme tiedä, kuka tekijä on. Ajatuksena on, että tekijä on joku ihminen tai jotkut ihmiset. Passiivia käytetään myös puhekielessä me-pronominin yhteydessä.

Esim. Me mennään illalla saunaan. Me uidaan paljon kesällä.
Me ei mennä illalla saunaan. Me ei uida paljon kesällä.

Passiivin muodostaminen:


Verbityyppi 1:

Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään

Jos vartalon viimeinen vokaali on a tai ä, siitä tulee passiivissa e.

Kielteiseen passiiviin lisätään ei, ja otetaan pois myönteisen passiivin kaksi viimeistä kirjainta.

lukea
tietää
katsoa
ottaa
lue-n
tiedä-n
katso-n
ota-n
luetaan
tiedetään
katsotaan
otetaan
ei lueta
ei tiedetä
ei katsota
ei oteta

Verbityypit 2, 3, 4 ja 5:

Verbin infinitiivi + -an, -än

Kielteiseen lisätään jälleen ei ja otetaan pois -an, -än.

Tyyppi 2
tehdä
syödä
tupakoida
tehdään
syödään
tupakoidaan
ei tehdä
ei syödä
ei tupakoida

Tyyppi 3
tulla
hymyillä
pestä
tullaan
hymyillään
pestään
ei tulla
ei hymyillä
ei pestä

Tyyppi 4
haluta
pakata
halutaan
pakataan
ei haluta
ei pakata

Tyyppi 5
lukita
tarvita
lukitaan
tarvitaan
ei lukita
ei tarvita